Terms of Service Joalis

Všeobecné smluvní podmínky pro nákup produktů Joalis a dalšího zboží na eshopu www.joalis.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečnění prostřednictvím www.joalis.cz
 2. Společnost Joalis, s.r.o. a Economy class company s.r.o. - výhradní distributor spol. Joalis s.r.o. IČO: 26147289, Sídlo: Praha 10, Na výhledech 8, PSČ 10000 prohlašuje, že bude kupujícím dodávat pouze zboží, které je plně v souladu s obecnými i zákonnými požadavky pro daný druh zboží.

II. Uzavřen kupní smlouvy

 1. Každá jednotlivá objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná aktuální nabídka včetně ceny zveřejněné v den nákupu.
 2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že je s těmito podmínkami obeznámen a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odeslání objednávky vázán těmito podmínkami.
 3. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí přijetí objednávky.
 4. Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním písemného elektronického oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Nejpozději však do 12 hodin.
 5. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, platnost objednávky bez dalšího nároku zaniká.

III. Kupní cena a způsob úhrady

 1. Kupní cena zboží se řídí dle platného ceníku, který se vztahuje na produkty Joalis a další doplňkové zboží uvedené na www.joalis.cz . Cenu lze hradit: a: v hotovosti při osobním odběru na: Expedičním centru: U Řepické zastávky 1293, Strakonice II, 386 02 Centru metody C.I.C Praha: Křišťanova 20, Praha 3, 130 00 Centru metody C.I.C. Ostrava: Pražákova 218, Ostrava – Mariánské hory, 709 00 Centrum metody C.I.C. Plzeň: Koterovská 66, Plzeň-Slovany, 326 00 BodyCentru Brno: Vodní 16, Brno, 602 00 b: dobírkou Kupní ceny jsou platné v okamžiku zaslání objednávky zboží kupujícím prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy, či změny uvedených cen v případech zvláštního zřetele hodných jako např. nadměrná inflace nebo při výrazné změně dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

IV: Dodací podmínky zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

 1. Místem plnění je místo, kde prodávající předá zboží dopravci nebo při osobním odběru - tj. sklad prodávajícího.
 2. Dodací lhůta činí 1 - 10 dnů s přihlédnutím ke stavu skladových zásob prodávajícího od potvrzení objednávky. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů dodaného zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost oznámit pracovníkovi poštovního dopravce. Prodávající doporučuje v případě jakýchkoliv shledání porušení obalu do zásilky zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.
 3. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. V případě, že objednané zboží nebude možné poštovnímu přepravci v dodací lhůtě předat, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání zboží nebo nabídne kupujícímu jiné zboží, srovnatelné s původním. Prodávající je v takovém případě ale povinen písemně upozornit kupujícího a vyžádat si tak jeho souhlas s uvedeným postupem. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v zaslané objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, řídí se dále kupující podmínkami přepravce. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží - zaniká. Odstoupení od smlouvy, reklamační řízení
 4. Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží dle občanského zákoníku v platném znění (zákon č. 40/1964 Sb.) odstoupit od smlouvy.
 5. Délka záruční lhůty včetně způsobu uplatnění záruky se rovněž řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
 6. Záruky se nevztahují na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením a živelnými pohromami. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo dle doporučení podávání uvedeného v příbalovém letáku.
 7. Vzhledem k povaze produktů Joalis se před jejich nákupem doporučujeme navštívit Osvědčeného terapeuta, který Vám navrhne vhodnou detoxikační kúru. Pro zaručení optimálního a nejvyššího účinku výrobků Joalis je konzultace složení každé detoxikační kůry s terapeutem nutná. Terapeut skládá každou detoxikační kůru klientovi na míru dle jeho aktuálních potřeb a zjištěných zátěží. Toto oznámení je nedílnou součástí eshopu www.joalis.cz a bere se v potaz při řešení možných reklamací. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy při dodržení následujících podmínek. Zboží nesmí být použito ani poškozeno. Zboží musí být v původním, nepoškozeném či jinak nezměněném obalu. Zboží musí být kompletní. Zboží musí být vráceno společně s originálním dokladem o koupi vrácení zboží, musí být realizováno spolu s písemnou žádostí, která musí obsahovat kontaktní údaje. V případě dodržení výše uvedených podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu kupní cenu zboží poníženou o náklady prodávajícího, spojené s objednáním, přepravou a distribucí zboží. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí i v případě oprávněné reklamace kupující. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, či výměnou.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případného poštovného a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v moment učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující vázán. Účastníci se ve smyslu ustanovení par 262, odstavce 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 513/1991 S., obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícím.

Platnost od 1. 1. 2015 až do odvolání.

 

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a obecném nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající je zde registrován pod číslem 00053216.