Obchodní podmínky Joalis

Všeobecné obchodní podmínky eshopu „www.joalis.cz“ (dále jen „VOP“)

Provozovatel eshopu:

ECONOMY CLASS COMPANY s.r.o.
se sídlem: Na výhledech 1234/8, Strašnice 100 00 Praha 10 IČO: 26147289
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 74422
DIČ: CZ26147289

Kontaktní údaje:
e-mailová adresa: ecc@joalis.cz
tel.: 604 247 774

(dále jen „prodávající“ nebo „ECC“)
Webová adresa e-shopu: joalis.cz
Bankovní spojení: ČSOB Podnikatelské konto
Číslo účtu: 205 511 314 / 0300
IBAN: CZ30 0300 0000 0002 0551 1314
BIC: CEKOCZPP

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi ECC jako prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, provozovaného webové stránce https://www.joalis.cz (dále jen „webová stránka“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybnosti platí, že tyto VOP se neuplatní pro nákup produktů Joalis pro členy ECCklubu.
 2. Kupující odesláním objednávky na nákup prostřednictvím webové stránky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito VOP seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 3. Ustanovení kupní smlouvy odchylující se od znění těchto VOP mají přednost před VOP.
 4. Vzhledem k povaze produktů Joalis doporučuje prodávající před jejich nákupem navštívit některého ze spolupracujících terapeutů ECC, který Vám navrhne vhodnou detoxikační kúru. Pro zaručení optimálního a nejvyššího účinku výrobků Joalis je konzultace složení každé detoxikační kúry s poradcem nutná. Poradce skládá každou detoxikační kůru klientovi na míru dle jeho aktuálních potřeb a zjištěných zátěží. Toto oznámení je nedílnou součástí eshopu joalis.cz a bere se v potaz při řešení možných reklamací.

II. Uživatelský účet

 1. Kupující je oprávněn realizovat nákup na webové stránku buďto bez registrace nebo prostřednictvím vyplněné registrace, kterou získá přístup ke svému uživatelskému účtu, z něhož může realizovat své nákupy (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 4. Kupující není oprávněn umožnit přístup k uživatelského účtu jakýmkoliv třetím osobám.
 5. Kupující bere na vědomí, že v případě nutné údržby či neplánovaného výpadku může být uživatelský účet dočasně nedostupný. V této souvislosti nenese prodávající žádnou odpovědnost za případnou újmu způsobenou kupujícímu.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
 7. Uživatelský účet každého uživatele je chráněn uživatelským heslem. ECC doporučuje heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno.. V případě zapomenutého hesla, obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj účet, kde si zvolí nové heslo.
 8. Společnost neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů na webových stránkách ke zlepšování svých služeb.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Podmínkou uzavření kupní smlouvy je dostupnost předmětného zboží, přičemž rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 3. Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webové stránce),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 6. Případnou změnu objednávky může kupující požadovat na emailové adrese ecc@joalis.cz až do momentu zpracování zásilky. Po vyexpedovaní objednávky již není možné, aby kupující požadoval od prodávajícího změnu údajů, které uvedl v objednávce.

IV: Platební podmínky

 1. Výše kupní ceny zboží se řídí platným ceníkem prodávajícího, který se vztahuje na produkty Joalis a další doplňkové zboží uvedené na webové stránce v okamžiku odeslání objednávky kupujícího. Kupní cenu může kupující uhradit:
  1. v hotovosti při osobním odběru zboží na níže uvedených odběrových místech
  2. dobírkou
  3. platební kartou

  Kupní ceny jsou platné v okamžiku zaslání objednávky zboží kupujícím prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy, či změny uvedených cen .

 2. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného a příp. též poplatků podle čl. 5 těchto obchodních podmínek.
 3. Po zaplacení zboží kupujícím vystaví prodávající kupujícímu účtenku v elektronické podobě a nákupem v e-shopu kupující s tímto způsobem vyslovuje svůj souhlas.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se dokladem o koupi zboží.

V. Termín dodání, doprava, cena za dopravu

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 2. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží kupujícímu jeho předání dopravci nebo předání kupujícímu či jemu zmocněné osobě při osobním odběr.
 3. Osobní odběr je možné v následujících místech:
  1. expediční centrum ECC : U Řepické zastávky 1293, Strakonice II, 386 02
  2. Centrum informační metody Praha: Křišťanova 20, Praha 3, 130 00
  3. Centrum informační metody Ostrava: Pražákova 218, Ostrava – Mariánské hory, 709 00
  4. BodyCentrum Brno: Vodní 16, Brno, 602 00
 4. Dodací lhůta činí 10 dnů s přihlédnutím ke stavu skladových zásob prodávajícího v čase potvrzení objednávky. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů dodaného zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost oznámit pracovníkovi poštovního dopravce. Prodávající doporučuje v případě jakýchkoliv shledání porušení obalu do zásilky zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.
 5. V případě osobního převzetí zboží není ze strany prodávajícího účtován žádný další poplatek.
 6. Při zvolení osobního odběru si kupující s sebou přinese potvrzení k vyzvednutí zboží a svůj doklad totožnosti. Platba je při osobním odběru možná:
  1. bezhotovostně prostřednictvím platební karty
  2. v hotovosti
 7. Kupující je povinen zboží řádně při osobním převzetí zkontrolovat. Zjistí-li kupující vady zboží nebo jeho množství, je kupující povinen o této skutečnosti informovat bezodkladně prodávajícího a má právo zboží nepřevzít.
 8. Pokud je zásilka doručována na adresu určenou zákazníkem, je kupující dopravcem zpravidla předem kontaktován. Pokud kupující není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení, na jehož základě je kupující povinen dopravce kontaktovat a sjednat s ním čas dodání. Termín dodání zboží je zachován i tehdy, pokud je pokus o doručení zásilky, při němž nebyl kupující zastižen, učiněn před uplynutím termínu dodání zboží. Pokud se nepovede zásilku do 10 dnů od expedice doručit kupujícímu, je tato zásilka automaticky vrácena prodávajícímu.
 9. Kupující je povinen zboží řádně při převzetí od dopravce zkontrolovat. Pokud kupující při dodání zboží dopravcem zjistí poškození zásilky, o němž má za to, že bylo způsobeno při přepravě, nebo pokud počet skutečně dodaných balíků neodpovídá počtu balíků uvedených na přepravním listu dopravce, doporučuje se pro takovou reklamaci kupujícímu následující postup. Kupující uvede vady nebo nesprávný počet balíků jako výhradu do přepravního listu dopravce a následně odešle reklamaci elektronickou poštou prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena. Kupující by pokud možno neměl se zásilkou nijak manipulovat a měl by zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a protokolu dopravce.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VI VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VI VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedeného na e-shopu prodávajícího ke dni objednávky; Náklady na dopravné zboží ze strany kupujícího při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.
 6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:
  1. vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  2. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
  3. se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve svém sídle, nebo v místě nákupu. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v tomto čl. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 9. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 10. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.
 11. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
 12. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 13. Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.
 14. V případě vrácení kupní ceny nebo její části kupujícímu u zboží zakoupeného formou osobního odběru, může být částka do výše 10 000 Kč vyplacena v hotovosti na pokladně sídla prodávajícího uvedených v čl. 5.3., nebo v místě nákupu. V ostatních případech vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího kupujícímu stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.
 15. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího zejména prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, dopisem, mailem nebo osobně prostřednictvím kterékoliv sídla prodávajícího v České republice. Prodávající doporučuje kupujícímu reklamaci dopisem doručeným prodávajícímu, v obou případech kupující přiloží popis reklamované vady případně společně s fotodokumentací, pokud se jedná o vnější poškození zboží. Reklamační formulář.
 16. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, (tj kupující, který zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání), právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

VIII. Náklady reklamace a řešení sporů

 1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 2. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.
 3.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, je – li zřízen.
 2. Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

 1. Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a obecném nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
 2. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.
 3. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 4. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající je zde registrován pod číslem 00053216.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.joalis.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).
 3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář.